Starszy Referent ds. Windykacji

Ogłoszenie numer: 7352652, z dnia 2022-08-22

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 (59) STARSZY REFERENT ds. windykacji

2 etaty

 

Starszy Referent ds. Windykacji

Miejsce pracy: Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku:

 • Udzielanie petentom wszechstronnych i wyczerpujących informacji z zakresu realizowanych przez dział DWRM zadań, podejmowanie czynności w stosunku do osób mających kłopoty z regularnym wnoszeniem opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych.
 • Wykonywanie czynności określonych w Instrukcji Windykacji w ZBiLK dla postępowania windykacyjnego związanego z zaległościami dotyczącymi komunalnych lokali mieszkalnych i lokali własnościowych.
 • Przygotowywanie analizy zadłużeń dla poszczególnych grup dłużników na potrzeby działu do dalszego postępowania windykacyjnego oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.
 • Badanie sytuacji dłużników i określanie przyczyn, z powodu których występują zaległości w płatnościach, mediacje z dłużnikami w zakresie spłaty.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach regulacji zaległego czynszu, określanie wielkości zadłużenia.
 • Potwierdzanie ( na wszelkiego rodzaju formularzach) danych - na potrzeby działów ZBiLK ( w tym między innymi - zwrot nadpłat, regulację stanu prawnego, przydział lokalu).
 • Współpracowanie z komórkami i stanowiskami organizacyjnymi ZBiLK, a także z kancelariami prawnymi.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma interesantów oraz dokumentacji w zakresie rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności, umorzeń.
 • Wysyłanie korespondencji sporządzonej i przekazanej przez pracowników działu DWRM, prowadzenie książki pocztowej. Skanowanie dokumentacji na potrzeby działu.
 • Do ZSI wprowadzanie wpływającej do działu korespondencji.
 • Prowadzenie rejestru faktur na potrzeby działu DWRM.
 • Rozdzielanie zadekretowanej przez bezpośredniego przełożonego korespondencji na właściwe stanowiska pracy.
 • Wszczynanie postępowań egzekucyjnych w zakresie świadczeń pieniężnych,
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających.
 • Kontrolowanie poszczególnych etapów egzekucji, analizowanie i księgowanie wpłat.
 • Ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi, sądami, kancelariami prawnymi.

Warunki pracy na stanowisku

 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
 • znajomość Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodesu Cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172)
 • znajomość Uchwały Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu działania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2017 r. poz. 4938)
 • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących najem, terminy przedawnienia roszczeń, terminy sądowe związane z postępowaniem windykacyjnym, koszty komornicze ( ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z 22.3.2018 o komornikach sądowych Dz.U. z 25.04.2018 r.poz 771; ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych Dz.U. z 2018 r. poz. 770, 2244, z 2019 r. poz. 1469; ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 785,1043,1469)

Wymagania pożądane:

 • Preferowane wykształcenie wyższe ( mile widziane ekonomiczne lub prawnicze).
 • Znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z postępowaniem windykacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
/