Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 111753

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym.

 • Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym.

 • Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.

 • Pomieszczenie socjalne na kondygnacji.

 • Stanowisko usytuowane jest na II piętrze budynku (III kondygnacja) - w pokoju jednoosobowym.

 • Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy wewnętrznej (winda zewnętrzna prowadzi tylko do wejścia głównego jednostki); toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo - tylko na parterze budynku.

 • Na parkingu przy urzędzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami wchodzącymi w skład Zespołu, tj. kierownikiem kancelarii tajnej i starszym inspektorem (1).
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych.
 • Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników cywilnych Komendy oraz kandydatów do pracy w Komendzie, a także kontrolnych postępowań sprawdzających.
 • Prowadzenie dokumentacji m.in. rejestru akt postępowań sprawdzających, rejestru zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, rejestru wydanych poświadczeń bezpieczeństwa i inne.
 • Prowadzenie szkoleń policjantom i pracownikom tut. KPP w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań ze stanu ochrony informacji niejawnych.
 • Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych (RODO i DODO).
 • Wprowadzanie danych do sytemu SWOP, w tym czasu pracy pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Umiejętności: organizowania pracy własnej / pracy zespołowej, komunikowania się, oceniania, przewidywania, rozwiązywania problemów, szybkiego działania, interpretacji przepisów, podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  /