Inspektor do spraw Obsługi Zasobów Archiwalnych

Ogłoszenie numer: 6132423, z dnia 2021-12-08

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Inspektor do spraw Obsługi Zasobów Archiwalnych

Miejsce pracy: śląskie / Katowice - ul. Francuska 78

 

Opis stanowiska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi zasobów archiwalnych.

 

Szczegóły naboru:

 • Stanowisko: inspektor do spraw obsługi zasobów archiwalnych.
 • Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 • Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia na jednym z kierunków: archiwistyka, administracja, zarządzanie) lub średnie na kierunku technik archiwista;
 • Chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Bardzo dobre zdolności organizowania pracy własnej;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i zespołowej;
 • Doświadczenie w pracy związanej z obiegiem dokumentów;
 • Odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Odpowiedzialność, własna inicjatywa, lojalność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku archiwisty;
 • Mile widziany ukończony kurs I stopnia archiwistów zakładowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. obsługi zasobów archiwalnych:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum;
 • Prowadzenie spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych oraz przygotowywaniem w tym zakresie projektów i zarządzeń;
 • Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych dla poszczególnych komórek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i przynależnych oddziałów terenowych;
 • Porządkowanie i udostępnianie dokumentacji;
 • Należyte zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum;
 • Prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji archiwalnej;
 • Doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • Prowadzenie innych czynności archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami Dyrektora WORD Katowice.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
/