Osoby niepełnosprawne na rynku pracy: przywileje, godziny pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy: przywileje, godziny pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy mają wiele do zaoferowania pracodawcom. Często napotykają jednak na różnorodne bariery utrudniające zdobycie zatrudnienia. Niemniej na licznych stanowiskach niepełnosprawni mogą pracować na równi z innymi. Warto wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem mają pewne przywileje, które wprowadzono m.in. po to, by wyrównać ich szanse na rynku zatrudnienia, umożliwić aktywność zawodową.

Co przysługuje osobie niepełnosprawnej w pracy?

Zacznijmy od tego, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny,
  • umiarkowany,
  • lekki.

Podstawę do przyznawania ulg i uprawnień, m.in. dotyczących czasu pracy, stanowi orzeczenie o jednym z tych stopni, wydawane przez lekarza orzecznika ZUS. W zależności od stopnia dopuszcza się określone normy czasu pracy, krótsze w przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego czy dofinansowanie wynagrodzeń.

Ile godzin pracują niepełnosprawni?

Tę kwestię także określa ustawa. Jak stanowi art. 15.:

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Od tych zasad ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki. Po pierwsze nie dotyczą one niepełnosprawnych w pracy polegającej na pilnowaniu. Po drugie mogą być nieegzekwowane, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę, przy czym koszty takich badań pozostają po stronie pracodawcy (art. 16.).

Co więcej, niepełnosprawni w Polsce nie mogą pracować w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych, a powyższe mniejsze normy nie stanowią podstawy do obniżenia wynagrodzenia. Warto także wspomnieć o dodatkowej, jednorazowej przerwie na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Trwa ona 15 minut i jest wliczana do czasu pracy.

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu umiarkowanym bądź znacznym, mają także prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. To 10 dni w roku kalendarzowym. Mogą również skorzystać z kolejnych 21 płatnych dni roboczych wolnych od pracy, wykorzystanych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym albo na wykonanie badań czy zabiegów leczniczych, których nie można wykonać poza czasem pracy.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej a dofinansowanie pensji

Pracodawcom, którzy w swoim zespole mają osoby niepełnosprawne, przysługuje (na zasadach ujętych w art. 26. a wspomnianej ustawy) miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia tych osób, o ile są one ujęte w ewidencji PFRON. Chodzi o zatrudnienie na umowę o pracę, a w zakładzie chronionym dopuszcza się pod pewnymi warunkami także pracę nakładczą.

O jakich kwotach mowa?

  • 1950 zł – w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
  • 1200 – w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem,
  • 450 – w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim.

Powyższe kwoty zwiększa się w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, o:

  • 1200 zł – w stopniu znacznym,
  • 900 zł – w stopniu umiarkowanym,
  • 600 zł – w stopniu lekkim.

Pracodawcy mogą uzyskać także dofinansowanie utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.