Specjalista

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Specjalista
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/23/0489
OBOWIĄZKI:
Cel stanowiska: realizacja spraw związanych z gospodarką remontowo-inwestycyjną oraz gospodarowaniem nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi pozostającymi w trwałym zarządzie lub posiadaniu zależnym Centrum Szkolenia Policji.Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych;2) koordynacja i inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji;3) inicjowanie opracowywania planu inwestycji i planu remontowego stosownie do przyznanego limitu;4) inicjowanie prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie inwestycji i remontów;5) koordynowanie, inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowalne;6) koordynowanie, inicjowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;7) koordynowanie robót budowalnych realizowanych na terenie jednostki;8) koordynowanie, inicjowanie i dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowalnych;9) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki;10) koordynowanie i inicjowanie przeprowadzania konserwacji budynków, budowli i wyposażenie;11) koordynowanie i inicjowanie usuwania awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia;12) inicjowanie utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej;13) koordynowanie i inicjowanie prowadzenia przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci;14) rozliczanie prac remontowych realizowanych przez rzemieślników;15) inicjowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań związanych z konserwacją, usuwaniem awariii usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników warsztatów;16) inicjowanie prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wydatków związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników warsztatów;17) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników warsztatów. Zadania dodatkowe:1) udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji;2) opiniowanie projektów aktów prawnych;3) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;4) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez;5) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym;6) archiwizowanie dokumentacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: komunikatywność
Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera /środowisko Windows, pakiet MS Office/
Uprawnienia: współpraca w zespole
Uprawnienia: znajomość programu Norma


Wymagania inne:

- Niezbędna umiejętność organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów, koordynowania, analizy i syntezy, interpretacji przepisów;- Pożądane uprawnienia budowlane w branży inżynierii sanitarnej, przynależność i wpis do Izby Samorządu Zawodowego potwierdzony zaświadczeniem z określonym terminem ważności; - Niezbędne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 228,99 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

/