Archiwista

Archiwum Państwowe w Łodzi
Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 127570

Warunki pracy

- praca poza urzędem,


- kontakt z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie,


- kontakt z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych


- praca z komputerem

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
 • Opiniuje i uzgadnia przepisy kancelaryjno - archiwalne
 • Rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne w zakresie oceny wartości archiwalnej dokumentacji
 • Udziela konsultacji w zakresie postępowania z dokumentacją
 • Bierze udział w ustalaniu jednostek organizacyjnych za wytwórców materiałów archiwalnych
 • Bierze udział w ocenie przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność pracy z programami MS Word, Excel
/