Administrator budynków - Specjalista ds. administracyjnych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział Administracyjno - Gospodarczy


ogłasza konkurs na stanowisko:

Administrator budynków - Specjalista ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Warszawa, Kampus na ul. Wóycickiego
Główne zadania:
 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego administrowanych obiektów;
 • współpraca z Działem Technicznym w zakresie usuwania usterek i konieczności wykonania niezbędnych robót stwierdzonych w administrowanym obiekcie;
 • prowadzenie bieżącej obsługi administrowanej nieruchomości oraz weryfikacja dokumentacji formalnoprawnej i technicznej dotyczącej nieruchomości;
 • kontrola jakości prac wykonywanych przez podwykonawców realizowanych na terenie administrowanych obiektów;
 • kontrola stanu technicznego obiektu oraz nadzór nad zlecanymi pracami konserwacyjno-naprawczymi;
 • sporządzenie i uaktualnianie na bieżąco wykazu wszystkich pomieszczeń w obiekcie wraz z informacjami o ich przeznaczeniu, powierzchni, liczbie miejsc oraz użytkowniku.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomość MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności organizacyjne;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, rzetelność, skrupulatność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość;
 • wysoka kultura osobista.
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), nr tel. 22/5619034, adres email: iod[at]uksw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pani/Pan podlegał profilowaniu.

Podobne oferty

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Eksploatacji

Dodano: 2024-02-01

Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: zawieranie i prowadzenie umów przychodowych na dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła, odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, przygotowywanie danych, współpraca ze Spółkami grupy...

Więcej
/